Finstad Park Driftssameie og Finstad Park Garasjesameie Våre felles sameier for drift og forvaltning av utenomhusareal, grendehus og garasje/bod/kjeller

Her finner du vedtekter, ordensregler, navn på tillitsvalgte m.v.

Konstituerende møter for "fellessameiene" ble avholdt tirsdag 30.mai 2017.

De som var innkalt til konstituerende møte for Finstad Park Garasjesameie ("Garasjesameiet") var alle 5 styremedlemmene  i hvert av våre tre boligsameier, samt alle som har kjøpt ekstra garasjeplass.

De som var innkalt til konstituerende møte for Finstad Park Driftssameie ("Driftssameiet") var alle 5 styremedlemmer i hvert av våre tre boligsameier.

Det er egne vedtekter for hvert av driftssameiene. Av vedteketene for begge sameier fremgår det at styrene i boligsameiene utpeker to representanter (av styremedlemmene i boligsameiene) til hvert av styrene i "Garasjesameiet" og "Driftssameiet". Det er altså 6 styremedlemmer i hvert av sameiene.

Vedtektektene finner du her:

"Driftssameiet"

       Vedlegg 1 (Kart over Finstad Park "felles")

"Garasjesameiet"

       Vedlegg 1 (Liste over boder og garasjer knyttet til boligene/boligseksjonene)

       Vedlegg 2  (Plantegning over bod- og garasjeareal. Bruker litt tid på nedlastng. Kan    

                            kopieres til egen datamskin, og der kan man forstørre bildet!)

Ordensregler finner du her:

       Ordensregler "Driftssameie"

       Ordensregler "Garasjesameie"

Etableringen av "Garasjesameiet" og "Driftssameiet" var forutsatt da vi kjøpte leilighetene på FInstad Park, og således en del av kjøpekontrakten. Grunnlaget for ovennevnte ordning med representasjon finner man i utkastene til vedtekter for begge sameiene i dokumentene som lå til grunn da leiligheten ble kjøpt.

Begge sameiene er underlagt boligsameiene, noe som fremgår av reglene for eier og styrerepresentasjon.

Hvert av sameiene har selvstendige eiendommer med egne gårds- og bruksnr.

Grunnet formaliteter i "Brønnøysundregistrene" (firmaregistret) må "Grendehuset" etableres som et eget sameie mellom boligsameiene på Finstad Park. Den praktiske drift vil normalt være underlagt "Driftssameiet".

Vedtekter og styrene.

Det er lagt opp til at styrene i begge sameiene skal bestå av de samme personer (som er utpekt av boligsameienes styrer). Dette er gjort av praktiske og effektivitetssmessige hensyn. Hele eiendommen FINSTAD PARK er så sammenvevd av tekniske installasjoner etc. på tvers av alle sameier på området, at det kreves en viss enhet for rasjonell forvaltning.

Arbeidsfordelingen mellom «Fellessameiene».

Arbeidsfordelingen mellom sameiene er at «Garasjesameiet» har ansvaret for garasje- og bodareal. «Driftssameiet» har ansvar for alt areal og innretninger på Finstad Park utenfor husparsellene («Finstad Park Felles»), samt grendehuset i Midtskogen 8A.

Dersom beboere har spørsmål e.l. knyttet til «Fellessameiene» skal dette fortsatt rettes til styret i det sameiet som man bor i.

Tillitsvalgte:

FINSTAD PARK GARASJESAMEIE

   
  Navn Adresse Styreperiode
Leder Oddvard Hauge Midtskogen 4  2017 - 2019
Nestleder Thomas Michalsen Midtskogen 1 B 2017 - 2019
Styremedlem Olav Aamoth Midtskogen 8 A  2017 - 2019
Styremedlem Trond Haugen Midtskogen 5 B  2017 - 2019
Styremedlem Eirik Olsen Midtskogen 2  2017 - 2019
Styremedlem Ivar Sundseth Midtskogen 3 B  2017 - 2019
Varamedlem Sindre A Haverstad Midtskogen 2  2017 - 2018
Varamedlem Torill Johannessen Midtskogen 3 A 2017 - 2018
Varamedlem Jan Markerud Midtskogen 8 A  2017 - 2018
       

FINSTAD PARK DRIFTSSAMEIE

   
  Navn Adresse Styreperiode
Leder Oddvard Hauge Midtskogen 4  2017 - 2019
Nestleder Thomas Michalsen Midtskogen 1 B  2017 - 2019
Styremedlem Olav Aamoth Midtskogen 8 A  2017 - 2019
Styremedlem Trond Haugen Midtskogen 5 B  2017 - 2019
Styremedlem Eirik Olsen Midtskogen 2 2017 - 2019
Styremedlem Ivar Sundset Midtskogen 3 B 2017 - 2019
Varamedlem Sindre A Haverstad Midtskogen 2  2017 - 2018
Varamedlem Torill Johannessen Midtskogen 3 A  2017 - 2018
Varamedlem Jan Markerud Midtskogen 8 A  2017 - 2018